งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 
นายดลกะหรีม เพอสะและ
ประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
นายชิตณรงค์ แก้วเนิน
รองประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
นายณรงค์ ยิ้มสุด
เลขานุการสภาเทศบาล เกาะเพชร
นายดลเลาะ เจ๊ะตำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายต้าน คงวัดใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปรีดา แก้วเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเชต นวลขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมุสา โต๊ะนาย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์ เอียดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพงศ์ เพ็ชรแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสรชัย หนูหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิมล สุขศรีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล