งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 
นายชิตณรงค์ แก้วเนิน
ประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
090-7106681
นายสมพงศ์ เพ็ชรแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
080-3801524
นายสมจิตร ยิ้มสุด
เลขานุการสภาเทศบาล เกาะเพชร
โทร. 093-6262881
นายก่อเฉ็ม หวันเตะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
090-7055710
นายฮาริส หมัดหมัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
081-8950846
นายปรีดา แก้วเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
081-9081372
นายต้าน คงวัดใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
084-0632343
นายสายูดี เจ๊ะดุหมัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
065-4812350
นายสมพงศ์ เพ็ชรแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
080-3801524
นายชิตณรงค์ แก้วเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
090-7106681
นายยุโสป โต๊ะกะมิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
089-5882030
นายจรัญ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
087-2718235
นายพิเชต นวลขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
081-7987859
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์โรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
064-0439195
นายพิมล สุขศรีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
092-2714641