งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายณรงค์ ยิ้มสุด
ปลัดเทศบาล
นายสมจิตร ยิ้มสุด
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล)
นางกัลยา ยังอุ่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
นางเสาวณี อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพินิตย์ รอดช่วย
ผู้อำนวยการกองช่าง