งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมจิตร ยิ้มสุด
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร. 093-6262881
นายสมจิตร ยิ้มสุด
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล)
โทร. 093-6262881
นางจำเนียร อนุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-5416289
นางเสาวณี อ่อนเกตุพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-5945194
นายพินิตย์ รอดช่วย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-7792837