งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขตพื้นที่ตำบลเกาะเพชรขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก ทำการเพาะเลี้ยง กุ้ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเน้นหนักทางด้านการค้าสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง ด้านประมงชายฝั่งและสัตว์ปีก เนื่องจากรายได้ดี และมีความต้องการของผู้บริโภคสูง ให้ผลตอบแทนเร็ว 

การเกษตรกรรม 
          ด้านการเกษตรที่สำคัญของเขตที่ดินในเขตตำบลเกาะเพชร คือการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปัจจุบันมาการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ติดชายทะเลในเขตตำบลเกาะเพชร เป็นบริเวณที่มีการเลี้ยงกันมากโดยเฉพาะหมู่ที่ 5,6,และ9 และ หมู่ที่ 1 บางส่วน ลักษณะการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาระยะยาว ในเรื่องน้ำเสีย ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่บ่อกุ้งร้างแทน 

การพาณิชยกรรม/การบริการ 
          ลักษณะการพาณิชยกรรมของตำบลเกาะเพชร ส่วนใหญ่เป็นพาณิชยการชุมชนเพื่อการบริการ ชุมชนโดยทั่วไป คือ มีตลาดนัด จับจ่ายสินค้า ทุกตอนเย็น ใน บริเวณหมู่ที่ 6 และมีร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านค้าของชำ ร้านค้าเกษตร ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมรถ ฯลฯ 

การท่องเที่ยว 
          การท่องเที่ยวในตำบลเกาะเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยว โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดทรายชายทะเลวัดเกาะเพชร ซึ่งทะเลอ่าวไทยมีชายหาดที่ยาว และขาวสะอาด สามารถพักผ่อน ชมวิว ได้ 

การปศุสัตว์ 
          ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน บางส่วนมีการขายในตลาดเช่น การเลี้ยง สัตว์ปีกเพื่อจำหน่าย ไข่ เช่น เป็ด ไก่ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคเพื่อจำหน่ายเนื้อเป็นจำนวนมาก