งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
         ตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าสตน ต่อมาเมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทยได้แยกออกจากตำบลหน้าสตน โดยนำชื่อตำบลมาจากวัดเกาะเพชร  เดิมชื่อ วัดเกาะเเค็ด(สันนิษฐานว่า มาจาก “กอแเค็ด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้น ) ต่อมาแผลงเป็น เกาะเพชร  ตำบลเกาะเพชรเป็นตำบลที่ติดกับทะเลอ่าวไทยและเป็นตำบลหนึ่งในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง