งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    การคมนาคม / ขนส่ง
            ตำบลเกาะเพชรมีถนนสายสำคัญคือ ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 4013 ผ่านและมีถนนเชื่อม ต่อหมู่บ้านอีกหลายสาย   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังหินคลุกเชื่อมต่อถึงกัน 

การไฟฟ้า 
            การบริการทางด้านไฟฟ้าภายในตำบลเกาะเพชร มีใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีใช้ไม่ทั่วถึง 

การประปา 
            เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีกิจการประปาเป็นของตนเอง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก ครัวเรือน แหล่งน้ำดิบที่ใช้มาจากสระเก็บน้ำดิบ การขุดเจาะบาดาล ซึ่งให้บริการน้ำประปาทุกหมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ 6 ที่มีการใช้ประปาหมู่บ้าน 

การสื่อสารและโทรคมนาคม - ไปรษณีย์/โทรเลข 
            ตำบลเกาะเพชรยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข ให้บริการประชาชนต้องเดินทางไปใช้ บริการในตัวอำเภอ - การบริการโทรศัพท์ การบริการด้านโทรศัพท์ปัจจุบัน บริษัท TOTจำกัด มหาชน สาขา หัวไทร ได้เปิดให้บริการในเขต ตำบลเกาะเพชรแต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย 

การจราจร 
            การจราจรในตำบลเกาะเพชร ใช้เส้นทางการจราจรทางบกเป็นหลักซึ่งมีถนนทางหลวง จังหวัด หมายเลข 4013 และถนนลูกรังหินคลุกและถนน คสล. ในหมู่บ้านอีกหลายสายเชื่อมต่อถึงกัน