งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สภาพทั่วไป
 
     
 
 
    ที่ตั้ง
    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2 ติด ถนน สาย รพช. หัวอ้ายเต่า – บ้านบางโหนด  ระยะทางห่างจากอำเภอหัวไทร   ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ประมาณ 16,698  ไร่หรือประมาณ  26.718 ตารางกิโลเมตร
   
ทิศเหนือ จด ตำบลขนาบนากอำเภอปากพนัง
ทิศใต้   จด ตำบลหน้าสตน
ทิศตะวันตก จด ตำบลบางนบ , ตำบลท่าซอม
ทิศตะวันออก จด ทะเลอ่าวไทย
     
   
     
   

สภาพภูมิประเทศ

           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเกาะเพชร  เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีพื้นที่ติดต่อทะเลอ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีคลองหัวไทร – ปากพนังไหลผ่าน

     
    สภาพภูมิอากาศ
    พื้นที่ตำบลเกาะเพชรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม  มี  2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  จนถึงเดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
                ช่วงแรก ระหว่างเดือน พฤษภาคม  ถึง เดือน ตุลาคม  เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มีปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก 
                ช่วงที่สอง จากเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง  รวมทั้งพายุดีเปรสชั่น จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อ่อนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ  370   เซลเซียส และต่ำสุด ประมาณ   180  เซลเซียส
     
    จำนวนประชากร
    ประชากรของตำบลเกาะเพชรทั้งสิ้น   7,490    คน  แยกเป็นชาย 3,802   คน  หญิง  3,688 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  3.56  คน  /  ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,336  หลังคาเรือน