งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
กองช่าง
 
นายพินิตย์ รอดช่วย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรพงค์ ช่วยจิตร
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
นายตรียุทธ ชูฟอง
ผช.นายช่างโยธา
นายทวีรัตน์ นวลหนูปล้อง
พนง.ผลิตน้ำประปา
นายรักวิทย์ ยกคง
พนง.ผลิตน้ำประปา
นางสาวไอลดา เพ็ชรแก้ว
ผช.จนท.ธุรการ
นายน้อม เสนมณี
คนงาน
นายวุฒิชัย ทองขาว
คนงาน
นายสนธยา ขำเกิด
คนงาน