งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกการให้บริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
   
 
   

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้ร่วมประชุมหารือ พิจารณาความเหมาะสมของภารกิจที่ดำเนินกาารอยู่ในปัจจุบัน ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 เนื่องจากการบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์แก่ประชาชนที่ผ่านมาไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักการให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมได้  อีกทั้งค่าซ่อมบำรุงรักษาที่มีบ่อยครั้ง  ซึ่งไม่คุ้มค่าในการปฏิบัติตามภารกิจ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ การให้บริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2562