งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การประเมินผลแผนพัฒนา
     
การประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร  ได้ดำเนินงานมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันอังคารที่  20 ตุลาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2563 มาเพื่อทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2563