งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตืม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563 โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ลงนามประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563