งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
   
 
   

 ทางเทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ตำบลเกาะเพชรทราบโดยทั่วกัน ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2564