งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On Site)
   
 
   

 #ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเพชร แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On Site)

✅จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โดยขยายเวลาให้นักเรียน เรียนที่บ้านในรูปแบบ การเรียนการสอนผ่านทีวี (On Air) และ การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
#ข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ปกครองสามารถติดต่อไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร (ครูสุกัลยา) 086-9469798 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม (ครูธวัลหทัย) 082-6849553
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2564