งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2670)
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร  และ่สวนราชการที่เกี่ยว้ของในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2670) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2564