งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
   
 
   

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565