งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการดำเนินงานตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม
     
รายงานการดำเนินงานตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม ประกาศเทศบาลตําบลเกาะเพชร เรื่อง "นโยบายสุจริต โปร่งใส เกาะเพชรใสสะอาด ๒๕๖๔" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
   
 
   

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ "ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเสี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงรุนแรง และผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ติดเชื้อ COVID – 19 เป็นจำนวนมากและสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆในลักษณะประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์สำนักงาน กลุ่ม LINE เป็นต้น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564