งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565